Scileanna don Obair

Cuireann ár gclár Scileanna don Obair oideachas agus oiliúint ar fáil d’fhostaithe lánaimseartha nó páirtamseartha mar chuid de Straitéis Náisiúnta Scileanna an Rialtais. Cuirmid cláir ar fáil atá solúbtha agus tacúil, ó leibhéil 1-3 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí [NFQ], ag féachaint le freastal ar riachtanais fostóirí agus fostaithe araon chun litearthacht, uimhearthacht agus scileanna TFC [IT] san ionad oibre a fheabhsú. I measc na gcúrsaí a chuirimid ar fáil, tá Scileanna Teicneolaíochta Faisnéise, Scileanna Cócaireachta agus Sláinte agus Sábháilteacht.

Explore [Iniúch]

Is éard is Explore ann ná tionscnamh Scileanna Réigiúnacha a forbraíodh chun dul i ngleic leis an leibhéal íseal rannpháirteachais i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil. Díríonn an tionscnamh go sonrach ar dhaoine atá 35+ d’aois sna hearnálacha déantúsaíochta.

Féachaimid le díriú isteach ar an easpa scileanna digiteacha trí chur chuige nua, chun tabhairt faoi bhacainní d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn [Skills to Advance]

Soláthraíonn ár scéim Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn deiseanna uas-scilithe agus athscilithe chun fostaithe a dhéanamh inniúil ar jabanna ag an leibhéal iontrála nó ag leibhéal íseal. Ag obair go dlúth le fiontair bheaga agus mheánmhéide, cuidíonn Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn le fostóirí riachtanais scileanna a aithint agus infheistiú ina bhfoireann oibre trí oideachas agus oiliúint dhianchistithe a chur ar fáil d’fhostaithe.

Cúrsaí Oiliúna

Tairgeann ár gcláir cúrsaí oiliúna agus oideachas struchtúrtha i suíomh oideachais agus sa láthair oibre chomh maith. Féachaimid le torthaí fostaíochta a fheabhsú do rannpháirtithe agus an ráta coinneála agus táirgiúlachta a mhéadú in earnáil na tionsclaíochta.

I measc ár gClár Oiliúna reatha, tá Cúntóir Léiriú Meán, Dobharshaothrú, Teicneolaíocht Innealtóireachta, Spórt Lasmuigh agus Áineas (Caitheamh Aimsire) agus Teiripe Scéimhe.

Eolas Teagmhála Seirbhísí Fostóra

Lorraine Thornton
087 3371151
lorraine.thornton@gretb.ie

Menu