Seirbhísí Fostóra

Oibríonn an tAonad Rannpháirtíochta Fostóirí i gcomhpháirt le fostóirí i nGaillimh agus Ros Comáin chun deiseanna foghlama obairbhunaithe a sholáthar a thacóidh le forbairt fostaithe.

Tá foireann ghairmiúil againn atá in ann tacú le do ghnó trí riachtanais oiliúna a aithint. Déanfar amhlaidh trí anailís mhaoinithe a dhéanamh ar na riachtanais oiliúna atá ag do ghnó. Oibreoimid leat chun cláir a dhearadh agus a fhorbairt atá dírithe ar na riachtanais eagrúcháin atá agat. Anuas air sin, treoróimid thú chuig na tacaíochtaí agus seirbhísí laistigh de sholáthar Breisoideachais agus Oiliúna.

Is féidir leat teistiméireachtaí a léamh ó fhostóirí a bhfuil leas bainte acu as an tacaíocht a chuirimid ar fáil d’fhorbairt fostaithe trí Fhóram Scileanna Réigiún an Iarthair anseo.

Maidir le fostaithe, tá roghanna tarraingteacha inár gcláir thráthnóna, dheireadh seachtaine agus páirtaimseartha chun do chuid eolais a leathnú agus do scileanna a fhorbairt. Cuireann ár dTionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas an deis oideachais a d’fhéadfadh a bheith caillte agat ar fáil duit. Tá liosta iomlán agus chun dáta de na cúrsaí atá ar fáil ar www.fetchcourses.ie.

Tá ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach ar fáil chun tacaíocht a thabhairt duit maidir leis na roghanna oideachais atá ar fáil duit, ag brath ar do riachtanais féin.

Déan teagmháil lenár bhFoireann Rannpháirtíochta Fostóirí

Lorraine Thornton ag lorraine.thornton@gretb.ie nó 0873371151

 

Forbairt Fostaithe - Deiseanna Oideachais agus Oiliúna Maoinithe

Scileanna don Obair

Tá cúrsaí creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe

Cuireann ár gclár Scileanna don Obair deiseanna lánmhaoinithe oideachais agus oiliúna ar fáil d’fhostaithe lánaimseartha nó páirtaimseartha mar chuid de Straitéis Scileanna Náisiúnta an Rialtais. Cuirimid cláir sholúbtha agus thacúla ar fáil a bhfuil cáilíochtaí ag Leibhéil 1 – 3 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí mar thoradh orthu. An aidhm atá ag na cláir sin scileanna a fhorbairt a chabhróidh leis an bhfostaí san ionad oibre agus ag an am céanna feasacht a mhúscailt faoi na buntáistí a bhaineann leis an bhfoghlaim fadsaoil d’fhoghlaimeoirí aosacha a bhfuil bunleibhéil bunoideachais bainte amach acu. Áirítear na cúrsaí seo leo: Scileanna Theicneolaíocht Faisnéise, Scileanna Cócaireachta, Sláinte agus Sábháilteacht, Béarla agus Scileanna Cumarsáide.

Déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Scileanna don Obair

Anne Maria Egan ag annemaria.egan@gretb.ie nó 0860755269 chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Explore [Iniúch]

Tionscadal scileanna réigiúnach lánmhaoinithe is ea EXPLORE faoina dtugtar deiseanna solúbtha don fhostaí a scileanna digiteacha, inoiriúnaitheachta agus táirgiúlachta a fhorbairt.

Tá an tionscadal dírithe go háirithe orthu sin atá 35+ bliain d’aois agus a oibríonn san earnáil déantúsaíochta.

An aidhm atá againn aghaidh a thabhairt ar an easpa scileanna digiteacha trí úsáid a bhaint as cur chuige úrnua chun na constaicí a chuireann bac ar dhaoine a bheith rannpháirteach san fhoglaim fadsaoil a shárú, agus chun muinín agus inniúlacht a chothú i bhfostaithe úsáid a bhaint as teicneolaíocht nua.

Déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Scileanna don Obair

Anne Maria Egan ag annemaria.egan@gretb.ie nó 0860755269 chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn [Skills to Advance]

Soláthraíonn ár scéim Scileanna don Mhargadh deiseanna uas-scilithe agus athscilithe chun a chur ar chumas fostaithe fostaíocht a fháil ag leibhéil níos ísle nó ag an leibhéal iontrála. Oibríonn Scileanna don Mhargadh as lámha a chéile le fiontair bheaga agus mheánmhéide féachaint le cabhrú le fostóirí riachtanais scileanna a aithint agus infheistíocht a dhéanamh ina bhfórsa oibre trí oideachas agus oiliúint atá páirtmhaoinithe nó lánmhaoinithe a chur ar fáil d’fhostaithe.

Cúrsaí creidiúnaithe iad na cúrsaí a chuirtear ar fáil faoin gclár Scileanna don Mhargadh agus is féidir cáilíochtaí a bhaint amach ag Leibhéal 4 – 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. I measc na gcúrsaí atá ar fáil i láthair na huaire tá Ceannaireacht & Bainistíocht, Oiliúint & Forbairt agus Seirbhís do Chustaiméirí san Earnáil Tráchtála.

Tá cur síos iomlán ar an scéim ar fáil anseo

 

Printíseachtaí agus Oiliúntachtaí

Printíseachtaí

Is é atá i gceist le printíseach ná fostaí a thugann faoi chlár oideachais agus oiliúna structúrtha a bhfuil idir foghlaim san ionad oibre agus foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna i gceist leis ar bhonn foirmeálta.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi phrintíseachtaí, téigh chuig www.apprenticeship.ie nó seol ríomhphost chugainn ag apprenticeship@gretb.ie.

Oiliúntachtaí

Cuireann ár gcláir Oiliúntachta oiliúint agus foghlaim struchtúrtha ar fáil i suíomh oideachais chomh maith leis an ionad oibre. I gcás roinnt de na hoiliúntachtaí, maoinítear suas le 16 seachtain den socrúchán oibre. An aidhm atá againn torthaí fostaíochta a fheabhsú do rannpháirtithe agus rátaí coinneála agus táirgiúlachta laistigh den earnáil tráchtála a ardú.

I measc ár gClár Oiliúna reatha, tá Cúntóir Léiriú Meán, Dobharshaothrú, Teicneolaíocht Innealtóireachta, Spórt Lasmuigh agus Áineas (Caitheamh Aimsire) agus Teiripe Scéimhe.

Socrúchán Oibre Ionchuideachta

Dearadh go leor dár gcúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna chun go mbeidh socrúchán oibre i gceist leo. Tugann socrúcháin oibre deiseanna luachmhara dár bhfoghlaimeoirí foghlaim ó dhaoine gairmiúla agus a n-eolas teoiriciúil agus a scileanna praiticiúla a chur chun feidhme laistigh de shuíomh oibre.

Comhpháirtíocht leis an Earnáil Tráchtála

Bíonn teagmháil rialta againn leis an earnáil tráchtála agus fáiltímid roimh fhostóirí mar Aoichainteoirí agus roimh na léargais atá le roinnt acu lenár bhfoghlaimeoirí. Deis luachmhar dár bhfoghlaimeoirí é seo chun eolas agus scileanna breise a shealbhú.

Anuas air, fáiltímid roimh an deis dár múinteoirí agus teagascóirí sa GRETB léargais a fháil ar mhodhanna oibre nua trí chuairteanna a thabhairt ar shuíomhanna oibre laistigh den earnáil tráchtála.

Déan teagmháil leis an Oifigeach Rannpháirtíochta Fostóirí

Lorraine Thornton ag lorraine.thornton@gretb.ie nó 0873371151

Menu