Is í ár bhfís, mar atá cur síos déanta uirthi inár Ráiteas Straitéise 2017-2021ceannaireacht ghníomhach a chur ar fáil sa soláthar clár agus seirbhísí oideachais agus oiliúna d’ard chaighdeán a fhreagraíonn do riachtanais athraitheacha foghlaimeoirí agus na sochaí. Chun ár bhfís a fhíorú, táimid tiomanta d’fhorbairt bearta agus nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta ar aon dul leis na riachtanais i dTreoirlínte Dearbhaithe Cáilíochta Reachtúla DCCÉ [QQI], Treoirlínte Dearbhaithe Cáilíochta Reachtúla do Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus Treoirlínte Dearbhaithe Cáilíochta Reachtúla do Sholáthróirí Clár Foghlama Cumaisc.

Is tionscadal leanúnach é ár bhforbairt de svuít bearta agus nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta comónta don Bhreisoideachas agus Oiliúint. De réir mar a fhorbraíonn agus a fhaomhann an struchtúr rialachais chuí bearta agus nósanna imeachta comónta, foilseoimid iad thíos.