Aighneachtaí á Lorg

Aighneachtaí á Lorg

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tríú Scéim Teanga á hUllmhú ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Tá sé i gceist ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) a thríú scéim teanga a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (circa 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin na Roinne, a sheoladh isteach go leictreonach chuig eolas@gretb.ie nó info@gretb.ie. Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Timire Gaeilge
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe
H65 AT81

Is í seo an tríú scéim trí bliana agus tagann sí i ndiaidh na scéime don tréimhse 2018-2021, atá ar fáil anseo.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ar fáil ar www.gretb.ie

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 in, Dé hAoine, 16 Aibreán 2021.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, ag láithreán gréasáin.

Fógra

Menu