Is éard is Ógtheagmháil ann ná ár gclár oideachais, oiliúna agus taithí oibre do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil luath. Is í ár n-aidhm rogha eile a chur ar fáil dóibh le gur féidir leo an Ardteistiméireacht Fheidhmeach nó deimhniú DCCÉ [QQI] a fháil agus ag an am céanna na scileanna is gá chun dul ar aghaidh chuig Breisoideachais agus Oiliúna Breisoideachas agus Oiliúint nó chuig fostaíocht a chur chun cinn. Tá seacht n-ionad Ógtheagmhála againn trasna Chontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Ofrálann ár n-ionaid Ógtheagmhála ar fad raon leathan ábhar, as a dtagann an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, cáilíochtaí DCCÉ [QQI] Leibhéal 3 agus Leibhéal 4.

Cuirimid ar fáil chomh maith tacaíochtaí breise cosúil le treoirchomhairleoireacht; tacaíocht litearthachta agus uimhearthachta; cóitseáil agus meantóireacht; agus ullmhú d’obair.

Leagann ár gclár Ógtheagmhála béim mhór ar chur chuige iomlánaíoch maidir le hoideachas sóisialta agus acadúil, trí thú a mhisniú le d’acmhainneacht iomlán a bhaint amach agus cáilíochtaí oideachais a ghnóthú i dtimpeallacht foghlama atá fáiltiúil agus aireach.

Leagann foghlaimeoirí síos spriocanna pearsanta agus oideachasúla a mhéadaíonn a bhféinmheas, scileanna agus infhostaitheacht. Cothaímid caidreamh dearfach idir an fhoireann agus foghlaimeoirí trí chóimheas a chothú eatarthu.

Tá ár gcláir Ógtheagmhála saor in aisce. Íocaimid liúntas oiliúna seachtainiúil, liúntas béile agus liúntas taistil.

Cén fáth nach dtógann tú an chéad chéim agus teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Ógtheagmhála Áitiúil?

Menu