Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla

Tacaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin le grúpaí pobalbunaithe tabhairt faoi Thionscnaimh Oiliúna Áitiúla chun raon oiliúna foghlaimeoirlárnach agus seirbhísí gaolmhara a chur ar fáil chun cuidiú le daoine aonair dul isteach sa mhargadh saothair den chéad uair nó filleadh air an athuair. Féachann Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla le díriú isteach ar riachtanais oiliúna aitheanta grúpaí agus daoine aonair a bhraitheann eisiamh agus míbhuntáiste sa mhargadh saothair. Is cláir lánaimseartha iad seo ar fad.

Faoi láthair, is iad ár Soláthróirí Tionscnamh Oiliúna Áitiúil ná:

Comhpháirtíocht Leader i mBealach an Doirín agus i Mainistir na Búille
Líonra Ban Ros Comáin sa Chaisleán Riabhach
An Chistin sa Chaisleán Riabhach
Forbairt Chomhtháite Phort Omna
Ginealach Bhéal na mBuillí

Le do thoil, amharc ar www.fetchcourses.ie le haghaidh sonraí cúrsaí.

Soláthróirí Sainoiliúna

Tacaímid chomh maith le Soláthróirí Sainoiliúna sa soláthar oiliúna foghlaimeoirlárnach agus seirbhísí gaolmhara chun cuidiú le daoine aonair dul isteach sa mhargadh saothair den chéad uair nó filleadh air an athuair. Féachann Soláthróirí Sainoiliúna le díriú isteach ar riachtanais oiliúna aitheanta grúpaí agus daoine atá faoi mhíchumas agus a bhraitheann eisiamh agus míbhuntáiste sa mhargadh saothair.

Faoi láthair, is iad ár Soláthróirí Sainoiliúna ná an Líonra Náisiúnta Foghlama - Gaillimh agus an Líonra Náisiúnta Foghlama – An Caisleán Riabhach.

Le do thoil, amharc ar www.fetchcourses.ie le haghaidh sonraí cúrsaí.

Ionaid Oiliúna Pobail

Cuireann Ionaid Oiliúna Pobail cúrsa oiliúna dhá bhliain ar fáil do luathfhágálaithe scoile agus tuismitheoirí aonair nó neamhspleách ag Leibhéal 3 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí [NQF]. Mar chuid dár gcláir, bíonn idirghabháil litearthachta agus cúpla beart tacaíochta i gceist. 

Tacaímid le hIonad Oiliúna Pobail Chathair na Gaillimhe in Eastát Tionscail an Leasa Bháin, Gaillimh.

Le do thoil, amharc ar www.fetchcourses.ie le haghaidh sonraí cúrsaí.

Ionaid Oiliúna na Roinne Dlí agus Cirt

Tacaímid le hIonaid Oiliúna na Roinne Dlí agus Cirt trí sholáthar teagascóirí agus liúntais a íoc le foghlaimeoirí incháilithe. Cuireann na hionaid seo deiseanna foghlama lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil do dhaoine atá atreoraithe ag an tSeirbhís Promhaidh nó atá i mbaol ciontaithe nó athchiontaithe.

Tacaímid le Dóchas don Óige i gCathair na Gaillimhe, chomh maith le hIonad Oiliúna Pobail Thuama agus Theach Canálach i mBéal Átha na Sluaighe.

Le do thoil, amharc ar www.fetchcourses.ie le haghaidh sonraí cúrsaí.

Eolas Teagmhála Oiliúna Pobail

Fiona Kilbane agus Sean Feerick
Ríomhphost communitytraining@gretb.ie

Menu