Ofrálann ár dTionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas [BTEI] cúrsaí breisoideachais páirtaimseartha do dhaoine atá 18 bliain d’aois nó ós a chionn. Cuirimid deiseanna ar fáil do dhaoine aonair foghlaim a chónascadh lena bhfreagrachtaí teaghlaigh, oibre agus eile.

Féadfaidh duine ar bith nach bhfuil páirteach in oideachas lánaimseartha tabhairt faoi chúrsaí inár dTionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas ach tabharfar tosaíocht dóibh siúd a bhfuil níos lú ná an t-oideachas dara leibhéal uachtarach acu.

Ofrálaimid raon cúrsaí oideachais agus oiliúna ag Leibhéil 4, 5 agus 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí [NQF] agus maireann cúrsaí ó shé mhí go dhá bhliain, ag brath ar an gcúrsa. Is féidir tabhairt faoi chúrsaí i rith an lae, sa tráthnóna nó ag an deireadh seachtaine agus ofráiltear iad trínár Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna.

Tá cúrsaí an Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Oideachas [BTEI] SAOR IN AISCE dóibh siúd a bhfuil oideachas níos lú ná an Ardteistiméireacht nó oideachas comhionann acu.

Tá tú incháilthe do theagasc saor in aisce má:

  • tá níos lú ná oideachas ag leibhéal na hArdteistiméireachta agat
  • tá tú ag fáil sochair na Roinne Coimirce Sóisialaí – cleithiúnaithe san áireamh
  • tá cárta leighis iomlán agat
  • tá tú sa bhfórsa saothair le leibhéil ísle scileanna agus tú ag iarraidh do scileanna a uasghrádú chun dul chun cinn a dhéanamh i do ghairm bheatha.

Beidh táillí i gceist d’iarratasóirí eile.

I measc na gcúrsaí a chuirimid ar fáil trínár dTionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas tá an Ardteistiméireacht, Cúram Leanaí, Cúram Sláinte agus Riarachán Gnó.

Le haghaidh tuilleadh eolais, le do thoil, amharc ar ár Liosta Cúrsaí nó téigh i dteagmháil le d’Ionad Breisoideachais agus Oiliúna áitiúil nó lenár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach.

Menu